Image and video hosting by TinyPic پخش پایگاه خبری شیعه ایران خورشیدعالمتاب(عج)
به کعبه گفتم تو از خاکی منم خاک

چرا باید به دور تو بگردم؟
 
ندا امد تو با پا آمدی باید بگردی
 
برو با دل بیا تا من بگردم!