Image and video hosting by TinyPic پخش پایگاه خبری شیعه ایران حدیث۱ - خورشیدعالمتاب(عج)
حدیث۱

کسی که دیگری را به کار خوب راهنمایی کند، مانند آن است که خود آن کار نیک را انجام داده است.

رسول الله (ص)